Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), co wpływa na jakość oferowanych przez naszą firmę usług. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. OK. Rozumiem

Zadzwoń: +48 510 033 473 | E-mail: biuro@wagnertransport.pl

Język Polski English

Wagner Transport

Regulamin przewozowy firmy WAGNER TRANSPORT

 1. Postanowienia ogólne regulaminu
  1. Podstawą prawną postanowień regulaminu firmy WAGNER TRANSPORT są następujące akty prawne: "Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe", "Ustawa z 13 czerwca 2003 o cudzoziemcach", a także stosowne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 181/2011 gwarantujące prawa pasażera i Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2018 roku.
  3. Zawarcie umowy następuje z momentem nabycia biletu.
  4. Postanowienia zawarte w regulaminie obowiązują pasażera korzystającego z usług firmy WAGNER TRANSPORT oraz przewoźnika.
  5. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, Kaplityny 3E, 11-010 Barczewo Telefon: +48 510 033 473 E-mail: biuro@wagnertransport.pl
 2. Definicje
  1. "Pasażer" to każda osoba uprawniona do przejazdu na danej trasie, na podstawie posiadania i okazania ważnego biletu przewozowego wraz z potwierdzeniem tożsamości w sposób określony w punkcie 5 tego rozdziału.
  2. Firma WAGNER TRANSPORT świadcząca usługi przewozowe zwana jest dalej w regulaminie "Przewoźnikiem".
  3. Bagaż podręczny będący własnością pasażera i będący pod jego stałym nadzorem zwany jest dalej "Bagażem podręcznym".
  4. Bagaż umieszczony w luku bagażowym zwany jest dalej "bagażem głównym".
  5. "Bilet" jest nieprzekazywalnym dowodem zawarcia umowy z przewoźnikiem, który stanowi podstawę do świadczenia opłaconej usługi przez przewoźnika. Do ważności biletu niezbędne jest jego posiadanie oraz okazanie przewoźnikowi.
  6. "Rozkład jazdy" należy rozumieć jako szacowany czas wyjazdu i przyjazdu lub przyjazdu i wyjazdu z określonego przez przewoźnika miejsca.
 3. Prawa pasażera oraz zasady przewozu
  1. Prawa pasażera są uregulowane przez aktualnie obowiązujące prawo, wymienione m.in. w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu
  2. Zabronione jest spożywanie alkoholu w autobusach przewoźnika, a także przebywania w nich osób będących pod jego wpływem. Zakaz dotyczy również wszelkich substancji odurzających i narkotyków
  3. Zabronione jest palenie papierosów, papierosów elektronicznych oraz innych wyrobów tytoniowych
  4. Przewóz zwierząt jest zabroniony
  5. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojeździe przez pasażera
  6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poczynione przewoźnikowi i innym pasażerom na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego
  7. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz próśb pracowników przewoźnika
  8. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za niedopilnowanie swoich zobowiązań wynikających z regulaminu
  9. Pasażer musi stawić się we wskazanym przez przewoźnika miejscu, najpóźniej 10 minut przed określoną godziną wyjazdu
  10. Pasażer powinien zapiąć pasy bezpieczeństwa
  11. Pasażer ma prawo do zajęcia tylko jednego miejsca, wskazanego przez przewoźnika
  12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu, przewoźnik ma prawo do usunięcia pasażera bez zwrotu kosztów za bilet
  13. Osoby małoletnie pomiędzy 13, a 18 rokiem użycia mają prawo do samodzielnej podróży pod warunkiem okazania zgody podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Zgoda powinna być okazana pracownikowi przewoźnika w trakcie kontroli biletów, przed rozpoczęciem podróży
  14. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń przewoźnika i zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu, w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody
  15. Pasażer korzysta z usług przewoźnika w sposób określony w punkcie 2.5
  16. Pasażer ma obowiązek zabezpieczenia bagażu podręcznego, w tym wózków dziecięcych lub innych przewożonych przedmiotów, w taki sposób, aby przewóz ich nie stanowił on zagrożenia dla pasażera, innych pasażerów, a także przewoźnika
  17. Bagaż główny przewożony jest w luku bagażowym. Pasażer musi zgłosić fakt ten pracownikowi przewoźnika
  18. Pasażerowi przysługuje możliwość przewozu jednej sztuki (np. walizki, torby) bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego. Chęć przewiezienia większej ilości bagażu powinna być skonsultowana z przewoźnikiem, w celu potwierdzenia czy przewóz dodatkowego bagażu będzie możliwy, a także pasażer ma obowiązek dokonania dodatkowej opłaty w wysokości 15zł za bagaż
  19. Nie zaleca się przewozu przedmiotów o wysokiej wartości oraz mogących ulec łatwemu uszkodzeniu przy przewozie. Zabronione jest również przewożenie przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia pasażera oraz przewoźnika, takich jak na przykład:
   • broń palna, amunicja oraz materiały wybuchowe
   • niebezpieczne środki chemiczne
   • noże, kije, gaz pieprzowy
  20. Pasażerowi przysługuje prawo reklamacji w sytuacji spornej. Reklamacje składane są drogą pisemną lub drogą mailową
  21. Pasażer jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie
  22. Przedmioty o wysokiej wartości oraz mogących ulec łatwemu uszkodzeniu przy przewozie (np. gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, sprzęt komputerowy) oraz rzeczy posiadające wartość naukową lub zabytkową mogą być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
  23. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bagażu, fakt ten należy natychmiast zgłosić kierowcy i sporządzić protokół szkody. Protokół powinien zostać podpisany przez kierowcę autobusu oraz pasażera. W przypadku zgłaszania reklamacji, protokół wraz z dowodem zakupu biletu należy przesłać Przewoźnikowi.
 4. Bilety, zmiany i anulowanie
  1. Poświadczeniem biletu jest paragon wydany przez pośrednika
  2. Pasażer dokonuje rezerwacji telefonicznie, mailowo, dokonując zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.wagnertransport.pl lub u pośredników
  3. Warunkiem przejazdu na liniach przewoźnika jest dokonanie rezerwacji
  4. Możliwość zmiany adresu odbioru pasażerów, w przypadku rezerwacji z odbiorem na terenie Olsztyna, obowiązuje do godziny 14:00 w dzień poprzedzający datę wyjazdu. Po tym terminie, zmiana podanego adresu obioru może być niemożliwa
  5. W sytuacji, w której przewoźnik stwierdza, że dojazd na wskazany przez pasażera adres jest niemożliwy informuje pasażera o tym fakcie, podając alternatywny i możliwe najbliższy dostępny adres
  6. W celu uzyskania zmiany dotyczącej przewozu pasażera przez przewoźnika, np. zmiany w bilecie lub innej, pasażer powinien udzielić stosownej informacji w terminie wyznaczonym w punkcie 4.4.
 5. Zdarzenia losowe oraz zwroty
  1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z sytuacji losowych, niezależnych od przewoźnika, takich jak:
   1. opóźnienia wynikające z wypadków, kolizji drogowych lub korków
   2. wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych
   3. aktów wandalizmu i terroryzmu
   4. prac drogowych i wynikających z tego objazdów, zamknięć dróg lub problemów z przepustowością na drodze
   5. śmierci lub wypadku na drodze
   6. zatrzymań i działań policyjnych lub innych uprawnionych organów państwowych
   7. innych niezależnych od przewoźnika sytuacji losowych
  2. Zwrot opłaty za rezerwację możliwy jest wyłącznie gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do 24 godzin przed planowanym wyjazdem
  3. Zwrot należnych środków następuje na wniosek pasażera
  4. Obie strony umowy mają prawo odstąpienia od jej postanowień w trybie natychmiastowym, w momencie złamania jej przez jedną ze stron
  5. W razie opóźnień wynikających na przykład z opóźnionych przylotów, przewoźnik zapewnia pasażerowi transport najbliższym możliwym kursem, na który będą wolne miejsca
  6. Zwrot przysługuje pasażerowi w sytuacji niewywiązania się przez przewoźnika z ustalonych usług lub w związku z niewypełnieniem postanowień regulaminu
 6. Postanowienia końcowe
  1. Organem do rozstrzygania sporów mogących wystąpić w związku z umową przewozu między pasażerem, a przewoźnikiem jest sąd polski właściwy dla przewoźnika
  2. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie internetowej przewoźnika, tj. www.wagnertransport.pl/regulamin oraz autobusach przewoźnika
  3. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 01.11.2018r
facebook
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło